Home
 
 
    **** รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายที่ได้รับการยกเว้น
   
 
   

 ป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษี

ป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษีป้าย แบ่งได้ 13 ประเภท ดังนี้

1.ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ

2.ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือสิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า

3.ป้ายที่แสดงไว้บริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว

4.ป้ายที่แสดงไว้ที่ยานพาหนะ และมีพื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเซนติเมตร และป้ายที่แสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล     รถจักรยายนต์ รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และล้อเลื่อน

5.ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า แต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร

6.ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

7.ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ

8.ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์   และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

9.ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น

10.ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน

11.ป้ายของวัดหรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ

12.ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ

13.ป้ายตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ปัจจุบันมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ให้เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีสำหรับ

13.1 ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

13.2 ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน

13.3 ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก 13.1 และ 13.2 โดยมีพื้นที่ไม่เกินห้าร้อยเซนติเมตร

                                         💚 กองคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย💚

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2564