Home
 
 
    **** รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2564 ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   
 
   

 การบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่

  ประจำปี พ.ศ.2564  ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2564