Home
 
 
    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว    **** ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้การดูแลสุขภาพแรงงานนนอกระบบเกษตรกรสวนยางพารา
   
 
   

 ขอเชิญเกษตรกรสวนยางพาราทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้การดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบเกษตรกรสวนยางพารา ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เวลา 08.30-16.30 น.

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 2563