Home
 
 
    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว    **** ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
   
 
   เรียน ประชาชนตำบลปุโละปุโย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 37 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำแบบบัญชี-รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงรายละเอียดอื่นที่จำเป็น แก่การประเมินภาษีและประกาศบัญชีดังกล่าวให้ผู้เสียภาษีทราบ นั้น ตามกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ภายในเดือน สิงหาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ขยายเวลาการชำระภาษีต่อไปอีก เนื่องจากเป็นภาษีใหม่ การดำเนินการจึงมีปัญหาอุปสรรคหลายด้าน เช่น ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย จึงขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีต่อไปอีก 1 เดือน ภายในวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 (รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย ลงวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. หากท่านใดได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.6) พร้อมแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.7) ให้มาชำระค่าภาษีให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2563 หากท่านมาชำระหลังจากประกาศนี้แล้วจะมีเงินเพิ่ม 1 % ต่อเดือน 2.ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย ยังไม่ได้แจ้งตามแบบประเมินตามแบบ ภ.ด.ส.6, ภ.ด.ส.7. ให้เจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ในตำบลปุโละปุโยหรือเจ้าของทรัพย์สินรวบรวมเอกสาร เช่น โฉนดที่ดิน (น.ส.4จ / น.ส.3ก / น.ส.3 / ส.ค.1 เป็นต้น มาติดต่อได้ที่ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เพื่อขอรับการประเมินและชำระภาษีให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน พ.ศ.2563 หากท่านใดต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย ในวันและเวลาราชการ(08.30 – 16.30 น.) จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2563