Home
 
 
    **** รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local  Performance  Assessment :LPA) 
 
 
หน่วยที่ ๑ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
หน่วยที่ ๒ การจัดทำฐานข้อมูล
 
 
หน่วยที่ ๓ การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
 
หน่วยที่ ๔ การบริการประชาชน
 
 
หน่วยที่ ๕ ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 
 
หน่วยที่ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
 
หน่วยที่ ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
 
 
หน่วยที่ ๘ การปรับปรุงภารกิจ
 
 
หน่วยที่ ๙ การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด