Home
 
 
    **** รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local  Performance  Assessment :LPA) 
 

 
หน่วยที่ ๑ การจัดเก็บรายได้
 
๑. กรณีประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. กรณีประเมินเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และเมืองพัทยา
 
หน่วยที่ ๒ การจัดทำงบประมาณ
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สามารถใช้ทันได้ในวันที่ ๑ ตุลาคม และส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้ รับอนุมัติให้ประกาศใช้ แล้วส่งให้ผู้กำกับดูแล และจัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ หลังสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งให้ ผู้กำกับดูแล
 
หน่วยที่ ๓ การพัสดุ
 
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยผู้ควบคุมงานได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญาในวันกำหนดเริ่มงานและในวันที่กำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด โดยได้รับรายงานว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงาน จ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ
มีการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณะที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 
หน่วยที่ ๔ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดทาบัญชีและรายงานการเงิน
 
 
หน่วยที่ ๕ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
 
หน่วยที่ ๖ ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง