Home
 
 
    **** รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local  Performance  Assessment :LPA) 
 
 
หน่วยที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน
 
๑. ถนน ทางเดิน และทางเท้า
๒. ไฟฟ้าสาธารณะ
๓. น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
๔. การตรวจสอบอาคาร
 
หน่วยที่ ๒ งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
๑ การศึกษา กลุ่มที่ ๑ การศึกษาในระบบ กลุ่มย่อยที่ ๑ การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา กลุ่มที่ ๑ การศึกษาในระบบ กลุ่มย่อยที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา กลุ่มที่ ๒ การศึกษานอกระบบ
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา กลุ่มที่ ๓ การศึกษาตามอัธยาศัย
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา กลุ่มที่ ๔ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา กลุ่มที่ ๕ การบริหารจัดการสถานศึกษา
จำนวนครั้งที่เทศบาล และองค์การบริหาร ส่วนตำบลสามารถดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศเทศบาล/ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
 
หน่วยที่ ๓ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 
 
หน่วยที่ ๔ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
หน่วยที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย
 
จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่/a>
 
หน่วยที่ ๖ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม