Home
 
 
    **** รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local  Performance  Assessment :LPA) 
 
 
หน่วยที่ ๑ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
หน่วยที่ ๒ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน
 
 
หน่วยที่ ๓ การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน
 
 
หน่วยที่ ๔ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ