ข่าว : สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด  : สถิติการให้บริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลปุดละปุโย ประกาศเมื่อ :