Home
 
 
    **** รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
 
   
 
   
 
 
 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7333-0821

Email :Puloh_clup@hotmail.com , office@pulohpuyo.go.th

 
Facebook:อบต. ปุโละปุโย
 
   
 
Line อบต.ปุโละปุโย :Scan QR CODE
 
   
 
แผนที่ อบต.