Home
 
 
    **** รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
 
อำนาจหน้าที่
 
 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ให้สนับสนุนการศึกษา พัฒนาอาชีพมั่นคง ครอบครัวอบอุ่น สิ่งปฏิกูลไม่เป็นพิษ เศรษฐกิจก้าวไกล เยาวชนห่างยาเสพติด สมัครสมานสามัคคี มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 1.การคมนาคมในหมู่บ้านตำบลมีความสะดวก
 2.ส่งเสริมอาชีพของประชาชนทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
 3.พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนยากจน คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 4.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 5.ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น
 6.ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ
 7.ควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นอันตรายต่อประชาชน
 8.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
 9.บริหารด้วยความโปร่งใส 

อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
1.พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2.มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้ 
       1.จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
       2.การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
       3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
       4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
       7.คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       8.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
       9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
3.มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
       1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
       2.ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
       3.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
       4.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
       5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
       6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
       7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
       8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
       9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
       10.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
       11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
       12.การท่องเที่ยว
       13.การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2.การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4.การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
5.การสาธารณูปการ
6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9.การจัดการศึกษา
10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13.การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.การส่งเสริมกีฬา
15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17.การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20.การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22.การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25.การผังเมือง
26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28.การควบคุมอาคาร
29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
31.กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด